Indmeldelse

Ansøgning om indmeldelse

Indmeldelse og optagelse på Jelling Friskole sker ved at udfylde indmeldelsesansøgning og deltage i en efterfølgende samtale på skolen.

I er altid velkomne til at tage kontakt til skolen for information og besøg.

Vedhæftet finder I to sider, som er selve ansøgningen. Disse sider skal udskrives, udfyldes og mailes til skolens administration info@jellingfriskole.dk, sendes som brev eller afleveres på kontoret på Jelling Friskole. Her vil der også være mulighed for at stille spørgsmål og få en rundvisning. 

Blanketterne vil være udgangspunktet for den indmeldelsesdialog, som skal finde sted mellem forældre, barn og skolelederen. 

Praktiske oplysninger

Indmeldelsesgebyr pr. barn: 1.000 kr

1.barn 2.barn 3.barn 4.barn
0.-5. klasse 1.220 kr 732 kr 549 kr gratis
6.-8. klasse 1.370 kr 882 kr 699 kr 150 kr
9.klasse 1.520 kr 1.032 kr 849 kr 300 kr
Fuld tid 1.335 kr
Morgen (6.30-8.15) 607 kr
Eftermiddag 13.00-17.00 (fredag indtil kl 16.00) 1.136 kr
Eftermiddag (indtil kl 16.00) 398 kr

+ egenbetaling for særlige arrangementer

Sommerferie (uge 27 og uge 32) 100 kr/dag

Sommerferien uge 28-31

Andre lukkedage følger skolens feriekalender

Søskenderabat opnås for følgende:
Søskende omfatter biologiske søskende, adoptivsøskende, sammenbragte børn og plejebørn. Det er et krav for at få søskendetilskud, at børnene har bopælsadresse i samme hjem.

fripladstilskud:

Der kan søges fripladstilskud en gang årligt i september (skemaer bliver sendt ud på Viggo i begyndelsen af skoleåret). Eventuel tildelt tilskud bliver fratrukket forældrebetaling i foråret.

Alle kontingenter betales forud og skal tilmeldes Betalingsservice.

Priser reguleres som udgangspunkt med 2% hvert år gældende fra 1. august.

Opsigelse af fritidsmodul eller udmeldelse af friskolen:
Ved opsigelse/udmeldelse før den 15. i en måned betales for løbende måned.
Ved opsigelse/udmeldelse efter den 15. i en måned betales for løbende måned samt efterfølgende måned.

Befordring: Eleverne skal selv sørge for befordring til og fra skole. Der gives som udgangspunkt ikke tilskud hertil.