Skoleinformation

Grovskitsen - introduktion til modulerne

GOD MORGEN

Øjenkontakt, hilser på hinanden, tryghed i mindre grupper, fortællerunde, evt. hold på tværs af alder.

FAGLIG FORDYBELSE

Fordybelse i eksisterende viden f.eks. dansk, læsning/skrivning, matematik, sprog, fysik m.v.

SUNDHED, TRIVSEL og FÆLLESSKAB

Bevægelse, kost og ernæring, skolekøkken, fælles beskeder, fællessang, underholdning (drama, sketches m.v.).

TVÆRFAGLIG FORDYBELSE

Fordybelse på tværs af fag – kulturfag, naturfag, praksis-/musiskfag, tema-undervisning, storyline, innovation, projektopgaver.

Grovskitsen - tværfaglige fag

NATURFAG

 • Bæredygtighed
 • Sundhed/ernæring
 • Biologi
 • Geografi
 • Fysik
 • Kemi

KULTURFAG

 • Sprog: dansk, engelsk og tysk
 • Samfundsfag “verdensborgeren”
 • Historie
 • Kunst
 • Religion

PRAKSIS-/MUSISKFAG

 • Materiel design
 • Musik
 • Billedkunst
 • Drama
 • “Eventmageri” 

Tema i undervisningen

På Jelling Friskole er tema-forløb et centralt element i undervisningen. I løbet af skoleåret arbejder vi med 7-10 forskellige temaer, hvor indhold, fag og form varierer fra gang til gang.

Eksempler på temaer: Ulve, De 4 elementer, Japan, Landbrug, Opfindelser, Byen. Forløbene organiseres, så eleverne prøver forskellige samarbejdsrelationer af i løbet af året: blandede årgange, adskilte årgange, kønsopdeling, opdeling efter ønske.

De enkelte temaer kan have større og mindre kobling til de øvrige fag og til de øvrige aktiviteter på skolen. Fx kan samlinger bruges til tema – og faglærerne kan lade fag-undervisningen styre af temaet, når det er relevant. Temaerne udgør en væsentlig del af vores undervisning – både i timetal og i betydning. 

Skolestart

På Jelling Friskole har vi skolestart i august for de elever, som skal starte i skole. 

 

Skoleskift til Jelling Friskole

Ønsker I at jeres barn/børn, som allerede er begyndt i skole, skal skifte skole til Jelling Friskole, kan I komme på besøg og til samtale på friskolen. Vi optager elever i det omfang der er plads på de enkelte hold.

Kontakt skolen for en uformel samtale eller en rundvisning på skolen.

info@jellingfriskole.dk

Dagsrytme

08.15-09.00   God morgen 

09.00-09.45   Fælles samling (mandag, torsdag og fredag)

09.45-10.05   Formiddagspause

10.05-11.35    Undervisning

11.35-12.15     Middagspause

12.15-13.00    Undervisning

13.00-13.05   Pause

13.05-13.50    Undervisning

13.50-14.00   Pause

14.00-14.45   Undervisning

14.45-14.50   Pause

14.50-15.30    Undervisning

Fritidstilbud

SFO

Et stort skridt mod livet som verdensborger tager man i skiftet fra  børnehavens små trygge rammer til starten som skoleelev. I Jelling Friskoles SFO er vi meget opmærksomme på at levere et godt og trygt pasningstilbud. Børnenes tryghed er at finde i, at de altid har mulighed for at komme til en voksen, og de voksnes opgave er at skabe rammer for aktiviteter, leg og spisning – samt være omsorgsfulde personer.

 
Vores mål er 
 • at skabe et fristed i dagligdagen, hvor børnene trygt kan boltre sig sammen med kammerater.
 • at der dagligt er ”skal”- arrangementer, men der også dagligt er mulighed for børnene til at lege frit, da legen er grundlæggende for barnets sociale og personlige udvikling.
 • at give børnene gode oplevelser og skabe aktiviteter for både små og store børn
 • at tilbyde et trygt, udfordrende og nærværende miljø, hvor vi som en aktiv medspiller mellem hjem og skole, kan være med til at give børnene livsmod, sammenhæng og handlemuligheder med på vejen.
 
SFO’en tilbyder børnene rige muligheder for udfoldelse både inden- og udendørs. Aktiviteterne vil for de yngstes vedkommende oftest have udgangspunkt i og på skolens område. De ældste børn kan have flere aktiviteter “ud af huset”. Aktiviteterne tilpasses bl.a. efter årstiden og alder. Der vil til tider være aktiviteter, der er målrettet de yngste og andre gange de ældste.
 
Det er i høj grad fritidstilbuddets opgave at give plads til børnenes egne ideer og initiativer. Legen og samværet med kammeraterne er i centrum – så børnene får stillet den naturlige lyst til at udforske og lære igennem erfaring og nysgerrighed. 
 

KLUB

Klubben er for elever i 4. kl. og op.

Eleverne tilbydes spændende aktiviteter hen over året. Det er ikke hver dag, der arrangeres noget ekstraordinært, men der vil være tilknyttet en ung pædagogmedhjælper til  klubdelen, som dagligt vil være klar med hyggeligt samvær og forskellige aktiviteter. Det vil typisk være 1-2 gange i ugen, der er aktiviteter af lidt mere speciel karakter. 

De lidt større klubaktiviteter  vil være med tilmelding med angivne tidsfrister. Aktiviteterne kan have begrænsning på antal. Vi forsøger at få så mange aktører i spil som muligt. Det værende sig forældre, lærere, pædagoger, foreningsliv, eksterne aktører, seminarister/studerende.
Eksempler på aktiviteter: friluftsbad, mind craft, parkour, Orange haller, svømning, gocart, dgi-huset, teater, faglighed og fag mm.

Kostpolitik

MAD ER GLÆDE, TRIVSEL og VELVÆRE

På Jelling Friskole vægter vi madkulturen højt. Det er vigtigt, at eleverne får en forståelse for at god, nærende og bæredygtig mad er en vigtig medspiller for et godt sundt liv.

Vi inddrager eleverne i madlavning i både skoledelen, fritidsdelen og i arrangementer omkring skolen. Af eksempler herpå kan nævnes:

– madlavning i forbindelse med temaundervisning om andre kulturer
– mandagskokke i SFO’en
– fransk kokkeskole i klubben
– krabbefangerdag med efterfølgende krabbesuppe kokkeret over bål
– madlavingskurser for forældre og børn, arrangeret af Støtteforeningen

MADORDNING

Jelling Friskole tilbyder madordning, som man kan tilvælge helt eller delvist. Ordningen er et samarbejde med UCL’s kantine.

HAVER TIL MAVER

‘Haver til Maver’ er et projekt, som har været en del af Jelling Friskoles kultur fra første dag. Vi har en dejlig stor have at boltre os i, hos en lokal gårdejer, i kort gåafstand fra friskolens adresse.

I denne have har vi fået tildelt et stort stykke jord, som vi hvert år planter til med grøntsager, urter, blomster, bær osv.

I løbet af sæsonen besøges haven flittigt, så eleverne får en god indsigt i processen frø – spiring – vækst – høst. Noget af høsten tilberedes i haven over bål, andet tager vi med tilbage til friskolen og tilbereder.

Overbygningen (7.-9.klasse)

På Jelling Friskole skal eleverne have de bedste forudsætninger for at tage de næste skridt ud i verden – båret af nysgerrighed, glæde og kompetencer, og med lyst og evner til at træde ind i nye fællesskaber.

9. klasse markerer overgangen fra grundskole til videre uddannelse. På Jelling Friskole retter vi undervisningen mod folkeskolens afgangsprøver, og vi prioriterer faglighed meget højt. Men faglighed er andet og mere end den faglighed, vi måler ved afgangsprøverne. Faglighed er også evnen til at arbejde med tilegnelse af viden der allerede eksisterer, færdigheder som de ikke nødvendigvis kan sætte ord på endnu og læreprocesser, hvor eleverne er med til at få ny viden til at opstå. Det er vigtigt i undervisningen, at eleverne skal lære at forholde sig til og handle ud fra den viden, de møder i deres dagligdag”.

Eleverne forlader Jelling Friskole med folkeskolens afgangsprøve og en personlig og grundig skoleudtalelse, som beskriver deres faglige, sociale og personlige kompetencer.

Jelling Friskole er fritaget for at afholde prøve i faget kristendomskundskab.

 

STRUKTUR

7.-8. klasse

Aldersintegrerede klasser. Her er der fokus på individuel udvikling og differentieret undervisning. Aldersintegreret fordi eleverne herved udnytter hinandens forskelligheder og ikke fastlåses i relationer. Evaluering både individuelt og fælles.                                                                

Valgfag, tema, innovationsforløb/Edison & Next Level, projektopgave, skoleovertagelse/projektledelse og introduktion til ungdomsuddannelser/UU-vejledning er blandt de særlige begivenheder og tilbud til disse to årgange på Jelling Friskole.

9. klasse

Afgangsklasse – med hovedvægten af timerne som selvstændigt hold. Fortsat fokus på fællesskab og deltagelse i skolens liv. Evaluering både individuelt og fælles.

I Jelling Friskoles afgangsklasse deltager eleverne i valgfag, tema, innovation og projektledelse, afslutningsforløb med blandt andet halvårs-opgave, afgangsprøver, UU-vejledning og skolerejse.

 

FAG OG TEMA                            

Lærerne beskriver fagrækken i årsplaner, og undervisningen forløber i overordnede emner (fx ”Nordirland” i engelsk, eller ”demokrati” i historie/samfundsfag).

I udvalgte tema-forløb indgår overbygningens elever i fælles timer med friskolens øvrige elevhold. I andre temaforløb arbejder eleverne i overbygningen selvstændigt med de overordnede temaer. I tema-arbejdet veksles der mellem praktiske, kreative og boglige arbejdsformer. Temaforløbene i overbygningen er en fortsættelse af de første syv års skolegang med temaer. I 9. klasse runder eleverne det tematiske arbejde af med en halvårsopgave, hvor de fordyber sig i et emne over længere tid.

Halvårs-opgaven

I august præsenteres eleverne i 9. klasse for halvårs-opgaven. Opgaven er en udvidet udgave af friskolens tema-arbejde og den projektopgave, de har lavet i tidligere i deres udskolingsforløb. Opgaven må udarbejdes individuelt eller i grupper.                                                      

Målet med denne store opgave er, at eleverne skal blive gode til at arbejde over længere tid på en selvvalgt opgave. Opgaven giver dem mulighed for at fordybe sig i et interesseområde, og eleverne skal selvstændigt planlægge, udføre og fremlægge opgaven. Eleverne får vejledning på faste vejledningsdage – og de kan selv søge om vejledning.

Opgaven skal have en tydelig problemformulering og have et sigte ud i dagligdagen og i det omgivende samfund.

Eleverne skal søge viden og information, tager kontakt til relevante personer/organisationer og forholder sig kritisk til den viden, de møder.

Opgaven afsluttes skriftligt og med et kreativt produkt. Det kan være en: hjemmeside, informationsfolder, videoproduktion, teaterstykke, teknisk konstruktion eller noget helt andet. Forløbet sluttes af med en fælles udstilling og en mundtlig fremlæggelse (for hele skolen, for forældrene, for eksterne samarbejdspartnere eller i mindre grupper).

Eleverne tildeles en vejleder, der vejleder gennem forløbet, vurderer opgaven på proces, produkt, skriftligt materiale og fremlæggelse med en udtalelse og med karakter.

Valgfag

I Jelling Friskoles overbygning har man to ugentlige timers valgfag. Der er også studiecafe, hvor man kan få hjælp og vejledning med lektier, større opgaver, uddannelsesvejledning mm.

De to valgfagstimer kan have udgangspunkt i boglige fag, praktisk/musiske og kreative fag, eller de kan have karakter af idræt eller friluftsliv. Valgfagene har stor variation i løbet af året. Som elev bliver man præsenteret for mange forskellige indtryk. Valgfag er et obligatorisk fag på Jelling Friskole.

Valgfag kan være kor, billedkunst, filmkendskab, orienteringsløb, ekstra-engelsk, begynderguitar, friluftsliv og meget andet.

 

SKOLEREJSER

Skolerejser er en del af Jelling Friskoles uddannelse til verdensborger. Verdensborgeren uddannes over hele skolens forløb begyndende med de yngste i nærområdet for at skabe en forståelse af, hvad vi kommer af og fra. Som man bliver ældre bliver afstandene større fra skolen og hjemmet og vi afslutter med studieture. Formålet er, at eleverne skaber forståelse for sig selv og omverdenen.

Skolerejserne tjener generelt et undervisningsmæssigt fagligt formål, hvorfor planlægningen af hver enkelt lejrskole sker inden for skolens og klassens målsætninger og årsplaner. Enhver af Jelling Friskoles lejrskoler tjener også et socialt formål, hvor eleverne styrker deres fællesskab og forståelse for hinanden.

Turene bygger på værdigrundlagets tre kerneord: glæde, kompetence og fællesskab

I 9. klasse arrangeres skolerejse til udlandet med det mål, at fremmed sprog og kultur opleves langt fra friskolen. Verdensborgeren møder verden. Udveksling af lærere/elever, skolebesøg og kontakt til virksomheder og kulturinstitutioner er en væsentlig del af rejsen. Den internationale dimension og ”verdensborgeren” indgår som en væsentlig del af fag-timerne i overbygningen før og efter rejsen.

Selve lejrskoleopholdet tilrettelægger lærere og elever i fællesskab. Det er holdlærerens ansvar, at form og indhold stemmer overens.

Det er ønskværdigt, at holdlæreren er fast deltager på lejrskolen, og øvrige skal have tilknytning til klassen. I særlige tilfælde kan holdlærerens rolle overdrages til en anden af holdets lærere. Holdlæreren koordinerer samarbejdet med forældre.

Skolerejsen bliver betalt af eleverne/forældrene og skolen, og der arrangeres aktiviteter og fælles arbejde med det mål at tjene penge til turen.

Turens omkostninger afhænger af destinationen. Forældrebetalingen udgør ca. 2.800 kroner.

Det er et fælles ansvar, at skolerejsen ikke bliver så dyr, at enkelte elever ikke kommer med.

Afgangseleverne formidler oplevelser og erfaringer fra skolerejser til de andre friskoleelever, til samlinger og særlige arrangementer.

 

KRAV TIL IT

Når man starter i 6. klasse på Jelling Friskole, skal man medbringe en computer (PC/mac) eller Chromebook. Det behøver ikke være en computer, der kan spille de nyeste og største spil, men den skal kunne gå på internettet. Vi arbejder på Google Drev og alle elever får en konto hertil. I den daglige undervisning bruger vi computeren til skriftlige opgaver, undervisning på elektroniske platforme etc. Computeren skal også bruges ved de afsluttende prøver i 9. klasse. Derfor er det daglige kendskab en nødvendighed, da der ikke er hjælp at hente i prøvesituationen. Det at kunne benytte en computer er også en væsentlig forudsætning for livet uden for skolen.

Computeren skal altid være fuld funktionsdygtig, hvilket er elevens og forældrenes ansvar.

 

UU-VEJLEDNING

Som elev på Jelling Friskole er man omfattet af vejledning via UU-Vejle. Det betyder, at det ikke er skolens lærere, der giver uddannelsesvejledning, men specielt uddannet personale hos UU-Vejle.

Kollektiv vejledning for alle elever i overbygningen

UU Vejles team ”Uddannelse og Job” forestår den kollektive vejledning om uddannelse og job for alle elever i 7.- 9. klasse.

Den kollektive vejledning omfatter:

· Introduktion til ungdomsuddannelser

· Orientering om uddannelsessystemet

· Orientering om sammenhæng mellem uddannelse og job

· Introduktionskurser i 8. klasse

· Vejledning om udfyldelse af uddannelsesplan

· Vejledning om tilmelding til ungdomsuddannelse via www.optagelse.dk

· Informationsmøder for elever og forældre

· Introduktion til at arbejde med UddannelsesGuiden og til eVejledning

UddannelsesGuiden: www.ug.dk

eVejledning: www.evejledning.dk

Vejledning for elever der er vurderet parate til andre uddannelsesaktiviteter m.v. end gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser

 Ud over den kollektive vejledning tilbydes elever i 8. og 9. klasse, der er vurderet parate til andre uddannelsesaktiviteter m.v. end gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser, gruppe- eller individuelle samtaler samt særligt tilrettelagte vejledningsforløb. Vejledningsforløbene tilrettelægges i samarbejde med den unge, forældre, skolen og UUvejleder. Samtalerne og forløbene skal støtte eleverne i at blive uddannelsesparate samt afklaret i deres valg af ungdomsuddannelse. Det er uddannelsesvejleder Mette Birkkjær Hoeg, der er ansvarlig for vejledningen af denne gruppe elever.

Få flere informationer på UU Vejles hjemmeside: www.uuv.vejle.dk

Evaluering og afgangsprøve

FÆLLES MÅL  

Vi følger de fælles mål for folkeskolen – og tilrettelægger og tænker undervisningen ud fra den kombination af fag- og tværfaglig struktur, som kendetegner vores hverdag.

EVALUERING

Evaluering sker løbende – 2 årlige skole-hjemsamtaler, elevplaner, læse-test, samt brug af forskellige test- og evalueringsværktøjer i de enkelte fag og forløb. Fremlæggelser, forestillinger og kontakt til omverdenen indgår også som evalueringsformer.

Eleverne og deres arbejde bliver evalueret af lærerne på mange områder. Vi evaluerer via elevplaner, som er lærernes kontinuerlige værktøj til at følge den enkelte elevs udvikling på faglige, sociale og personlige områder. Elevplanen leder frem mod to årlige skole/hjem samtaler. Inden skole/hjem samtalerne har eleven og holdlæreren en elevsamtale, hvor de reflekterer over faglig status, målsætninger og trivsel. Så kan eleven trygt gå til skole/hjem samtale og være forberedt på, hvad samtalen indebærer.

Skolens halvårsopgave afspejler projekt- og temaarbejdsformen. Ved halvårs-opgaven skal eleven selv være drivkraften, og opgaven bliver evalueret både på processen, det faglige indhold, formidlingen og evnen til at inddrage det omgivende samfund. Eleverne slutter opgaven af med at fremlægge i forskellige fora – og eleven får en bedømmelse af sit arbejde med karakter og en udtalelse.

Fra 8. klasse giver skolen karakterer i prøvefag. Skolen afholder terminsprøver/øveprøver fra 8. klasse i udvalgte fag.

Folkeskolens afgangsprøve er forbeholdt de ældste elever på Jelling Friskole (9. klasse). Afgangsprøverne evaluerer eleverne på deres faglige færdigheder i de aktuelle fag. Prøverne afvikles efter ministeriets retningslinjer og foregår efter samme vilkår som i Folkeskolen.

Når skolelivet på Jelling Friskole er slut, får eleven en skoleudtalelse med sig. Den beskriver elevens faglige, sociale og personlige kompetencer. Skoleudtalelsen giver, sammen med karakterbeviset, et helhedsbillede af den verdensborger, som nu tager næste skridt.

OPFØLGNINGSPLAN

 Hvert år. 3.lørdag i januar, afvikles fælles pædagogisk dag med forældre, bestyrelse og personale. Vi har ikke haft mulighed for at afvikle arrangementet i indeværende skoleår, men vi ser frem til at mødes igen. Teamet bliver samarbejdet mellem Skole og Hjem.

I foråret (typisk primo april) afvikles pædagogiske dage, hvor den samlede undervisning evalueres. Her udstikkes ligeledes nye tiltag.

 

AFGANGSPRØVER

Som friskole har vi mulighed for at fravælge folkeskolens afgangsprøve. Når vi alligevel vælger, at prøverne er en naturlig del af vores overbygningstilbud, er det et helt bevidst valg.

Folkeskolens afgangsprøver har de seneste år bevæget sig i en retning, hvor der åbnes op for gruppeprøver og prøver i synopseopgaver. Vores daglige undervisning tager ofte udgangspunkt i netop sådanne metoder, og derfor er prøverne relevante. Samtidig kan vi træne eleverne i at gå til prøve, så det ikke virker fjernt for dem, når de skal videre i det danske uddannelsessystem, der har en stærk tradition omkring prøver/eksamen som test- og evalueringsform. Endelig er der et stærkt samfundsmæssigt fokus på formelle adgangskrav, som afgangsprøven kan sikre.

Vi vil skabe verdensborgere, og der skal vores elever være parate til det videre uddannelsessystem både inden- og udenlands. Afgangsprøverne er en del af vores evalueringsform sammen med halvårs-opgaven. Kombinationen af de to prøver gør, at vi kan sende vore elever ud af niende klasse med en grundig evaluering, der er begrundet karaktermæssigt og skriftligt.

Karaktergennemsnit

Antimobbestrategi

Fra den 01.10.2017 er det lovpligtigt at friskoler har en antimobbestrategi, som viser, hvad skolen gør for at mobning forebygges, og hvad skolen gør, hvis mobning opstår. På Jelling Friskole gælder følgende:

På Jelling Friskole tager skolens hverdag afsæt i

GLÆDE, KOMPETENCER OG FÆLLESSKAB

GLÆDEN ved at gå i skole og være sammen med andre er fundamentet for, at børnene kan lære og udvikle sig.

KOMPETENCER peger mod læringens individuelle dimension, hvor det unikke i hvert barn bliver værdsat, og hvor barnet oplever glæden ved at være et jeg.

Samtidig må barnet erkende, at det kun bliver et jeg ved at indgå i FÆLLESSKABER med andre mennesker, og at de derfor har et ansvar overfor disse fællesskaber.

I det fælles liv gælder, at fællesskabet styrkes:


når alle er FORPLIGTET PÅ HINANDEN.

Det er vigtigt at både forældre, børn og personale viser åbenhed overfor nye familier og inddrager dem i fællesskabet. Ligesom det er vigtigt at der bliver mulighed for at mødes ofte, ved fællesarrangementer, ’fredagscaféer’, vedligeholdelsesopgaver m.m. så der kan opbygges et nært, fortroligt og tillidsfuldt samarbejde.

når SAMTALEN og MEDANSVAR er bærende elementer i omgangsformen på skolen.

Alle med tilknytning til skolen må mødes i et ligeværdigt forhold med det mål for øje, at børnene skal have så god en skolegang som muligt. Det betyder at problemer/frustrationer skal frem i lyset og tages alvorligt, samtalen må være bærende i skolens evalueringskultur, og alle viser åbenhed overfor nye familier og inddrager dem i fællesskabet

når ANSVARET OGSÅ RÆKKER UD OVER EGET BARN.

At blive klog på sig selv og verden gennem mødet med andre mennesker og fagene i skolen er et grundmotiv i Jelling Friskole. Skolen er med til at danne fremtidens medborgere, hvor man ikke kun er ansvarlig overfor sig selv og sit eget barn. Børn, forældre og ansatte vil blive klogere på sig selv ved at blive bragt i spil på socialt forpligtende og ansvarliggørende måder.

Mobning accepteres ikke på Jelling Friskole, da mobning ikke kan finde sted i en hverdag indrettet efter ovenstående værdisæt.

Handleplan ved mobning:

I tilfælde af mobning involveres implicerede parter, børn, lærere, forældre og skoleledelse straks. Der afholdes et møde med de nødvendige deltagere, som sikrer, at alle parter, som er involveret, bliver hørt. Mødet munder ud i en handleplan, som har som overordnet mål at stoppe mobningen, men også indeholder aftaler om, hvem der løser opgaverne i den forbindelse. Mobning skal ophøre med det samme.

 

Alle involverede vil indgå i handleplanen. Det er et fælles ansvar i at få handleplanen omsat til en konstruktiv løsning. Det aftales, hvordan og hvornår der efterfølgende afholdes statusmøde. Der er i hele processen fokus på børnenes perspektiv. De voksne parter skal først og fremmest arbejde ind i denne forståelse.