Værdigrundlag

Jelling Friskole er en fri grundskole, der er drevet af og med forældrene i et gensidigt forpligtende fællesskab med skolens ledelse og personale. Det er de gældende love og vedtægter for frie grundskoler i Danmark, der ligger til grund for Jelling Friskole. For at leve op til visionen for Jelling Friskole vil skolens dagligdag bygge på følgende værdier:
Glæde opstår, når børn og voksne møder:
 

Et TRYGT, RESPEKTFULDT og OVERSKUELIGT skolemiljø,
hvor forudsigelighed og kontinuitet præger dagligdagen, og hvor respekt, tillid og ansvarlighed er det, der karakteriserer relationen mellem børn og voksne. Børnene må føle sig værdsat og anerkendt som menneske, og det enkelte barn og dets familie skal føle, at der bliver taget hånd om dem, når de henvender sig til skolen. Det er vigtigt, at der er en god dialog mellem skole og hjem. 

Et MOTIVERENDE ARBEJDSMILJØ i INSPIRERENDE FYSISKE RAMMER
Skolen må være indrettet, så der er plads til fornyelse og begejstring, og på en måde så børnene får lejlighed til at udnytte forskellige læringsarenaer såsom undersøgelse & fordybelse, kreativitet & nytænkning og forundring & foretagsomhed.
 
Børn og voksne må føle sig som en del af et meningsfyldt fællesskab, hvor den enkelte bliver integreret i en større sammenhæng.
 
SUND LIVSSTIL
En sund livsstil vil være et omdrejningspunkt på skolen, hvor børnene vil få viden om og erfaring med ernæring, hygiejne, leg, bevægelse og en ansvarlig kostpolitik. Sundhed vil blive set som andet og mere end et godt helbred og fravær af sygdom. Sundhed handler om at styrke børnenes livskvalitet, livsglæde og livsduelighed.
UNDERVISNING af HØJ FAGLIG KVALITET,

hvor børnene arbejder med tilegnelse af viden der allerede eksisterer, færdigheder som de ikke nødvendigvis kan sætte ord på endnu og læreprocesser, hvor børnene er med til at få ny viden til at opstå. Det er vigtigt i undervisningen, at børnene skal lære at forholde sig til og handle ud fra den viden, de møder i deres dagligdag. 

Lære at NETVÆRKE, UDVIKLE og AGERE i samspil med andre.
Børnene skal gerne erkende fremtiden som åben og opleve, at de kan deltage aktivt i skabelsen af denne fremtid sammen med de mennesker, de omgives af. En bevidsthed om hvem er jeg, hvad kan jeg og hvem kender jeg, skal suppleres med en lyst til at børnene spørger: ”Hvilke muligheder giver det os for at skabe noget nyt og spændende?”
 
NYSGERRIGHED, KREATIVITET, INITIATIV og SPONTANITET.
Forudsætningen, for at børnene får lyst at skabe udvikling, er, at de får lov til at være nysgerrige og får styrket deres forundringskompetence. Undervisningen må bevæge sig derhen, hvor der er størst motivation og glæde ved arbejdet, og hvor børnene får mulighed for at være kreative og innovative.  
 
STYRKE BARNETS EVNE TIL DIALOG og PROBLEMLØSNING
Undervisning er et møde – et møde mellem barnet og de voksne, et møde børnene imellem og et møde mellem barnet og de faglige udfordringer. Børnene skal ikke bare tilegne sig viden, men læringsmiljøet må være præget af situationer, hvor børnene kan bringe deres viden i anvendelse.
Fællesskabet styrkes:
 
når alle er FORPLIGTET PÅ HINANDEN.
Det er vigtigt at både forældre, børn og personale viser åbenhed overfor nye familier og inddrager dem i fællesskabet. Ligesom det er vigtigt at der bliver mulighed for at mødes ofte, ved fællesarrangementer, ’fredagscaféer’, vedligeholdelsesopgaver m.m. så der kan opbygges et nært, fortroligt og tillidsfuldt samarbejde.
 
når SAMTALEN og MEDANSVAR er bærende elementer i omgangsformen på skolen.
Alle med tilknytning til skolen må mødes i et ligeværdigt forhold med det mål for øje, at børnene skal have så god en skolegang som muligt. Det betyder at problemer/frustrationer skal frem i lyset og tages alvorligt, samtalen må være bærende i skolens evalueringskultur, og alle viser åbenhed overfor nye familier og inddrager dem i fællesskabet
 
når ANSVARET OGSÅ RÆKKER UD OVER EGET BARN.
At blive klog på sig selv og verden gennem mødet med andre mennesker og fagene i skolen er et grundmotiv i Jelling Friskole. Skolen er med til at danne fremtidens medborgere, hvor man ikke kun er ansvarlig overfor sig selv og sit eget barn. Børn, forældre og ansatte vil blive klogere på sig selv ved at blive bragt i spil på socialt forpligtende og ansvarliggørende måder.